Partnerský projekt „Spoločné ciele“

Číslo programu: SK09
Číslo projektu: DGV02003
Celková výška projektového grantu: 225 410,- eur.

Zámerom projektu DGV02003 realizovanom v rámci programu Úradu vlády SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky pod názvom „Spoločné ciele“ je zníženie rodovo podmieneného násilia. Projekt bude realizovaný na území Bratislavského a Žilinského kraja.

Prostredníctvom prijímateľa a 4 partnerov projektu budú podporované existujúce poradenské centrá pre ženy ohrozené násilím a ich deti. Projekt podporí 5 existujúcich poradenských centier a celkovo sa pomôže viac ako 600 ženám – obetiam násilia . Plánované aktivity môžeme rozdeliť do 2 skupín:

1) Poskytovanie špecializovaných odborných služieb, ktoré budú naďalej zabezpečené ambulantnou formou, bezplatne v súlade s európskymi štandardmi práce. Budú vykonávané odbornými poradkyňami a poradcami, ktorí/e majú v tejto oblasti dlhoročnú prax a patričné vzdelanie. Ženám, na ktorých je páchané násilie poskytnú všetky partnerské organizácie komplexný poradenský servis (krízová intervencia na krízovej telefonickej linke, osobné konzultácie s klientkami, mailové konzultovanie, príprava na súdne pojednávania, podporné skupiny, sociálno-právne, psychologické poradenstvo a právne poradenstvo pre dospelé klientky a ich deti, trestnoprávne poradenstvo, preventívne a osvetové aktivity, pomoc pri hľadaní ubytovania a poskytovanie ubytovania, sprevádzanie klientok do inštitúcií). Jednotliví partneri projektu budú poskytovať poradenské služby pre ženy a deti, ktoré sú obeťami domáceho násilia, a to najmä formou konzultácií, v odhadovanom počte 1260 konzultácii za rok.

2) Zvýšenie kvality služieb prostredníctvom vzdelávania poradkýň a poradcov.  K najrozsiahlejším vzdelávaniam projektu patrí

  • Na riešenie zameraný prístup v poradenstve a terapii
  • Násilie páchané na deťoch a sexuálne zneužívanie detí
  • Násilie páchané na deťoch a sexuálne zneužívanie detí
  • Krízová intervencia
  • Zakúpenie terapeutického prístroja Biofeedback

V priebehu trvania projektu prebehnú dve stretnutia spoločne so všetkými partnermi na neutrálnej pôde. Ich cieľom bude výmena "know how", skúseností a diskusia so zameraním na vytvorenie rámca (súboru opatrení) minimálnych štandardov a postupov a rozsahu práce s cieľovou skupinou. Rovnako budeme spolupracovať aj s ďalšími pomáhajúcimi inštitúciami ako napr. ÚPSVaR, polícia, lekári a pod.

Prijímateľom projektu je Pomoc ohrozeným deťom

Partneri projektu:
  Náruč- Pomoc deťom v kríze
  Maják nádeje n.o.
  Občianske združenie Žena v tiesni
  Hlavné mesto Slovenskej republiky- Krízové centrum Repuls

„Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých“ „A home must be a safe place for everybody“.

„Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu“.
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“.

        
           
     
 
OZ ŽENA V TIESNI, P.O.BOX 70, 03601 Martin, tel: 0907 346 374, 0911 346 374, 6628941006/1111 UniCreditBank