Stanovy

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
Článok 1
Základné ustanovenia
1. Názov občianskeho združenia je ŽENA V TIESNI v slovenskom i anglickom
jazyku.
2. Sídlom združenia je Martin PSČ 036 01,
Článok 2
Cieľ a činnosť
1. Cieľom združenia ŽENA V TIESNI je poskytovať sociálne poradenstvo, sociálne a
psychologické služby v krízovom centre/odbornej krízovej poradni, služby
krízovej linky/, sociálnoprávnu ochranu a pomoc jednotlivcom a rodinám pri
uplatňovaní svojich práv, aj ostatných právom chránených záujmov, a tým
podporovať zlepšenie kvality života jednotlivcov a rodín. Organizovať výcviky
a vzdelávanie pomáhajúcim profesiám a dobrovoľníkom, uskutočňovať
preventívnu a informačnú činnosť.
2. Pri napĺňaní cieľa združenie ŽENA V TIESNI uskutočňuje a podporuje najmä:
a) aktivity krízového centra v oblasti sociálnej pomoci, sociálneho poradenstva,
sociálnych a psychologických služieb, krízovej pomoci a intervencie,
poskytovania sociálnoprávnej ochrany, vykonávania sociálnej prevencie
b) zabezpečenie činnosti krízovej SOS linky pre pomoc jednotlivcom a rodinám
c) aktivity zamerané na pomoc a podporu rodinám pri vytváraní a udržaní
zdravých funkčných rodinných vzťahov a na zlepšovanie kvality života
jednotlivca a rodiny
d) aktivity na predchádzanie a zabraňovanie príčin vzniku, prehlbovaniu alebo
opakovaniu negatívnych javov a ich dôsledkov v rodinách, vytváranie
podmienok pre utváranie harmonických medziľudských vzťahov vo vnútri
rodín, medzi rodinami a medzi členmi rodín a ich sociálnym okolím, a
vybraných činností sociálnoprávnej ochrany
e) aktivity a služby zamerané na podporu, posilnenie rodín a ich členov, tak aby
primerane zvládali životné krízy a stavy núdze
f) aktivity a služby zamerané na ochranu práv a právom chránených záujmov
jednotlivcov a rodín
g) aktivity zamerané na rozvoj dobrovoľnej poloprofesionálnej, profesionálnej i
dobrovoľnej pomoci a služieb jednotlivcom a rodinám v kríze a v stave
psychickej, príp. inej núdze
h) aktivity zamerané na prípravu, výcvik a vzdelávanie profesionálnych,
poloprofesionálnych pracovníkov i dobrovoľníkov pôsobiacich v oblasti
poradenstva a pomoci jednotlivcom a rodinám
i) odborné stáže na domácich a zahraničných pracoviskách a vzdelávacích
inštitúciách, ktorých činnosť súvisí s rodinnými a medziľudskými vzťahmi
j) nadväzovanie a rozvíjanie kontaktov s domácimi a zahraničnými organizáciami
a iniciatívami pôsobiacimi v súlade s cieľmi združenia a všeobecnými právnymi
normami
k) rôzne druhy programov, projektov, poradenstva, terapie, výchovy, výuky a
vzdelávania, výcviku a prípravy jednotlivcov a rodín ohrozených zlyhaním
v základných funkciách a konfliktami 2
l) organizovanie pracovných stretnutí, kurzov, výcvikov a programov,
konferencií, realizáciu projektov, súvisiacich so zameraním a cieľmi združenia
a prispievajúcich k prezentovaniu, publikovaniu a propagácii jeho činnosti
m) pripravovanie a vydávanie účelových neziskových publikácií a informačných
materiálov, periodík pre jednotlivcov a rodiny, odborníkov i verejnosť
n) podporuje odborný rast svojich členov a chráni ich záujmy a práva.
Článok 3
Členstvo
1. Členom združenia môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov, spôsobilá na
právne úkony, občiansky bezúhonná, ktorá súhlasí so stanovami a cieľmi
združenia, ako aj právnická osoba.
2. O prijatí za člena združenia rozhoduje na základe písomnej prihlášky
predsedníctvo združenia.
3. Členstvo vzniká po zaplatení zápisného a členského príspevku dňom prijatia za
člena združenia.
4. Zánik členstva:
Členstvo v združení môže zaniknúť:
a) vystúpením - členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o
vystúpení zo združenia predsedníctvu
b) vylúčením - členstvo zaniká dňom rozhodnutia predsedníctva o vylúčení,
pričom dôvodom pre vylúčenie môže byť závažné porušenie stanov združenia,
ako aj skutočnosť, že sa člen bez závažného dôvodu nezúčastňuje činnosti
združenia po čas dlhší ako polroka alebo po tento čas neplatí členské
príspevky
c) úmrtím člena
d) zánikom združenia.
Článok 4
Práva a povinnosti členov
1. Člen má právo najmä:
a) podieľať sa na činnosti združenia
b) voliť a byť volený do orgánov združenia
c) obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať ich o
stanovisko
d) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia, podávať návrhy na
zmeny vnútorného poriadku a stanov
e) požívať výhody a zľavy stanovené vnútorným poriadkom združenia pri splnení
stanovených podmienok.
2. Povinnosti člena sú najmä:
a) dodržiavať stanovy združenia
b) plniť uznesenia orgánov združenia
c) aktívne sa podieľať na činnosti združenia a vykonávať podľa svojich najlepších
možností, schopností a zdravotného stavu zverené funkcie
d) zaplatiť zápisné v sume 100,-Sk a platiť členské príspevky v sume 50,-Sk vždy
najneskôr do 31. marca daného roka.3
Článok 5
Orgány združenia
Orgánmi združenia sú:
a) valné zhromaždenie
b) predsedníctvo
c) štatutárny orgán
d) revízna komisia.
Článok 6
Valné zhromaždenie
1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je utvorené zo
všetkých členov združenia.
2. Valné zhromaždenie najmä:
a) schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky
b) volí a odvoláva členov predsedníctva
c) volí a odvoláva členov revíznej komisie
d) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení
e) schvaľuje plán činnosti a výročnú správu
f) rozhoduje o zrušení združenia
3.Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predsedníctvo podľa potreby,
najmenej raz za dva roky. Predsedníctvo zvolá valné zhromaždenie, ak o to
požiada najmenej tretina členov združenia. Valné zhromaždenie je
uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Valné
zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Pri
rozhodovaní o zániku združenia alebo o spôsobe, akým bude naložené s jeho
majetkom, rozhoduje valné zhromaždenie trojpätinovou väčšinou prítomných
členov. V odôvodnených prípadoch môže rozhodnúť predsedníctvo o inom
spôsobe hlasovania valného zhromaždenia, napr. korešpondenčnom.
Článok 7
Predsedníctvo
1. Predsedníctvo je výkonným orgánom združenia, ktorý je za svoju činnosť
zodpovedný valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť združenia v období medzi
zasadnutiami valného zhromaždenia.
2. Predsedníctvo má najmenej päť členov, ktorých funkčné obdobie sú štyri roky.
Predsedníctvo sa schádza najmenej štyrikrát ročne. Jeho rokovania zvoláva a
riadi predseda. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná
väčšina jeho členov. Predsedníctvo rozhoduje nadpolovičnou väčšinou
prítomných členov.
3. Predsedníctvo najmä:
a) volí spomedzi svojich členov a odvoláva predsedu a podpredsedu
b) riadi a zabezpečuje činnosť združenia
c) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia
d) vypracováva plán činnosti a správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o
hospodárení združenia
e) rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia
f) rozhoduje o vytvorení organizačných útvarov a organizačnej štruktúre
združenia4
g) rozhoduje o zrušení alebo rozdelení združenia, ak sa valné zhromaždenie
nezíde do dvoch mesiacov, aby rozhodlo o zrušení alebo rozdelení
h) ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia.
4. Predsedníctvo môže na zabezpečenie svojej činnosti a činnosti združenia:
a) zriaďovať sekretariát alebo kanceláriu
b) ustanovovať sekretára, riaditeľa, manažéra, ktorí môžu byť v pracovnom
pomere
c) ustanovovať pracovné skupiny a tímy na zabezpečenie úloh a činnosti
združenia, ktorých členovia môžu byť v pracovnom pomere
d) zriaďovať organizačné útvary a účelové zariadenie na zabezpečenie úloh
v súlade s cieľom združenia
e) ustanoviť poradný zbor.
Článok 8
Štatutárny orgán
1. Štatutárnym orgánom združenia je predseda, ktorý zastupuje zdruzenie
navonok. V neprítomnosti predsedu a z jeho poverenia ho v stanovenom rozsahu
zastupuje podpredseda.
2. Predseda zvoláva a riadi zasadnutia predsedníctva.
Článok 9
Revízna komisia
1. Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť
zodpovedá valnému zhromaždeniu.
2. Revízna komisia má najmenej troch členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu.
Revízna komisia sa schádza najmenej dvakrát ročne. Jej rokovanie zvoláva a
riadi predseda. Revízna komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná
nadpolovičná väčšina členov. Rozhodnutia prijíma nadpolovičnou väčšinou
prítomných členov.
3. Revízna komisia najmä:
a) kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje predsedníctvo na nedostatky a
navrhuje mu riešenia na ich odstránenie
b) kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku.
Článok 10
Hospodárenie združenia
1. Združenie hospodári s hnuteľným i nehnuteľným majetkom.
2. Zdrojmi majetku sú:
a) zápisné a členské príspevky,
b) príspevky, dary, dotácie a granty od fyzických a právnických osôb,
c) výnosy majetku,
d) príjmy z činnosti pri naplňovaní cieľov združenia,
e) príjmy z iných zákonných zdrojov.
3. Hospodárenie združenia sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za
hospodárenie zodpovedá predsedníctvo.5
Článok 11
Zánik združenia
1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením.
2. Ak zaniká združenie rozpustením, predsedníctvo ustanoví likvidátora.
3. Pri likvidácii združenia sa uhradia všetky záväzky združenia. Majetok sa
v prípade likvidácie môže použiť výlučne na verejnoprospešné účely.
Článok 12
Záverečné ustanovenia
1. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia valným zhromaždením.
Stanovy schválené valným zhromaždením dňa 1. 3. 2005

 
OZ ŽENA V TIESNI, P.O.BOX 70, 03601 Martin, tel: 0907 346 374, 0911 346 374, 6628941006/1111 UniCreditBank