Podporné skupiny

Podporné skupiny Vám ponúkajú bezpečný priestor, kde môžete otvorene hovoriť o svojich skúsenostiach s násilím.

V násilníckom vzťahu zažívate izoláciu, samotu, negatívne skúsenosti, ... . V skupine žien, ktoré majú obdobný osud, máte možnosť vyjadriť svoje pocity bez odsúdenia, môžete rozvíjať svoju individualitu a získať nové osobné kontakty a skúsenosti, ktoré vám môžu napomôcť prekonať Vaše nepriaznivé životné obdobie.

V podpornej skupine býva 5-8 žien. Ženy sa stretávajú raz za týždeň na 90 minút pod vedeným dvoch terapeutiek. V rámci skupinových stretnutí Vám poskytnú emočnú podporu, náhľad na situáciu, možnosť sebaprejavenia, pomoc pri analýze násilníckeho vzťahu, efektívnu spätnú väzbu, no najmä pomoc a vedenie pri riešení konkrétnych problémov v násilníckom vzťahu.

Pri práci s klientkami využívame princíp otvorenej skupiny – klientka sa môže zapojiť do skupín hocikedy, keď bude chcieť.

Základným pravidlom skupiny:

 • dodržovanie anonymity a bezpečnosti prostredia,
 • nikto nehovorí mimo skupinu o tom, čo sa v skupine povedalo,
 • nikto neuvádza mená osôb zúčastnených na skupine.

Témy diskusií počas sedení možno zhrnúť do nasledujúcich skupín:

 • výmena skúsenosti – prezentácia príbehov samotnými ženami
 • rozvodové konanie
 • zverenie detí do výchovy, úprava styku detí s otcom
 • násilie a jeho dopad na deti
 • formy násilia
 • výživné (na deti, manželku, bývalú manželku)
 • trestné konanie
 • Vianoce a násilie
 • bezpodielové spoluvlastníctvo manželov – vysporiadanie
 
OZ ŽENA V TIESNI, P.O.BOX 70, 03601 Martin, tel: 0907 346 374, 0911 346 374, 6628941006/1111 UniCreditBank