Projekty uskutočnené v roku 2006

Projekt: Ženy ženám

Donor: ŽSK, UPSVaR Martin

Cieľom projektu bolo stabilizovať krízovú poradňu pre ženy. Zabezpečiť udržateľnosť poskytovania špecifických odborných služby pre ženy, na ktorých je páchané násilie v Turčianskom regióne. Projektom sa nám podarilo systematizovať jedno pracovné  miesto.

Projekt: Budovania spolupráce polície a ženských podporných služieb pri ochrane obetí domáceho  násilia /2005-2006/

Donor: Philip Morris

Cieľom projektu bolo vytvoriť podmienky pre efektívnu spoluprácu polície a ženských podporných služieb pri riešení prípadov domáceho násilia a účinnej ochrane jeho obetí. Vďaka  projektu sa rozdistribuovali  letáky pre obete násilia a príslušníkov polície v Žilinskom a Košickom kraji a vytvoril sa systém prípravy tréneriek zo ženských MVO vyškolením tréneriek.
Projekt bol realizovaný v partnerstve s ZZŽ Fenestra.

Projekt: Podpora krízovej telefonickej linky /2006, 2007, 2008, 2009/

Donor: mesto Martin,mesto Vrútky

Hlavným cieľom projektu je rozšírenie dostupnosti špecifických služieb, skvalitnenie pomoci a služieb pre ženy, na ktorých je páchané násilie v regióne Turca a širšieho okolia, zlepšenie kvality podmienok života obetí násilia. Prostredníctvom Krízovej telefonickej linky má klientela možnosť v krízových a života ohrozujúcich situáciach volať s odbornou poradkyňou. Takto môže rýchlo, bezpečne a bezplatne dostať erudovanú pomoc a podporu.

 
OZ ŽENA V TIESNI, P.O.BOX 70, 03601 Martin, tel: 0907 346 374, 0911 346 374, 6628941006/1111 UniCreditBank