Zažívate doma násilie?

Žijete v násilníckom vzťahu? Dochádza Vo vašom partnerskom vzťahu k násiliu? Zažívate VY vo svojom vzťahu alebo niektorá z Vašich blízkych, známych, priateliek, kolegýň niektorú zo situácií:

 • nadávky od partnera, slovné ponižovanie?
 • kritizovanie, podceňovanie, urážanie pred inými ľuďmi?
 • fyzické útoky – sácanie, škrtenie, kopanie, ťahanie za vlasy, ...?
 • zastrašovanie násilím od partnera?
 • útoky partnera na osoby mimo domácnosti?
 • partnerove vyhrážanie vraždou alebo samovraždou?
 • extrémne vlastnícke správanie partnera?
 • neopodstatnené obviňovanie partnerom za flirtovanie alebo za vzťahy s inými mužmi?
 • bránenie v kontakte s rodinou alebo priateľmi, izolovanie od okolia partnerom?
 • kontrolovanie alebo sledovanie partnerom (napr. aj telefónu, mailov, ....)?
 • obmedzovanie partnerom prístup k telefónu, počítaču, štúdiu, práci?
 • vynucovanie partnerom triviálnych činností alebo ním stanovených pravidiel?
 • ovládanie, manipulovanie od partnera prostredníctvom detí ?
 • nedostatok financií spôsobené partnerom (alkoholizmus, gamblerstvo), prosenie peňazí od partnera, vyúčtovávanie peňazí partnerovi, ...?
 • partner ovláda rodinné finančné zdroje?
 • ničenie obľúbených vecí, zariadenia bytu partnerom?
 • závislý partner na drogách, alkohole, gamblingu?
 • násilná trestná minulosť partnera?
 • pocit ohrozenia života alebo zdravia vyvolaný partnerom?
 • nútenie k sexu partnerom?
 • stupňujúca tendencia útokov psychického alebo fyzického charakteru?
 • ospravedlňovanie partnera za svoje správanie a jeho sľuby, že útoky sa už nestanú?
 • strach z partnera?
 • snaha zabrániť partnerovi v násilnom správaní zmenou svojho správania?

Tento dotazník slúži ako vodítko pre orientáciu, pre identifikovanie násilia v partnerskom vzťahu. Ak ste odpovedali na viacero otázok kladne, žijete Vy alebo iná žena vo Vašom okolí v násilníckom vzťahu. Preto ak žijete v násilníckom vzťahu alebo poznáte takúto ženu, netolerujte už ďalšie násilie a skúste vyhľadať odbornú pomoc a poradenstvo.

Každá žena má právo žiť bez násilia, preto ak žijete v násilníckom vzťahu, netolerujte už ďalšie násilie a nehanbite sa vyhľadať odbornú pomoc. Násilie samo od seba neprestane! Násilie ma tendenciu sa zhoršovať.

Koleso násilia a koleso partnerstva Vám môžu poslúžiť pre lepšiu orientáciu v rozdieloch medzi násilníkym vzťahom a vzťahom založením na partnerstve.

Násilnícky vzťahPartnerský vzťahZdroj:

Tieto modely boli vypracované v Domestic Abuse Intervention Projekt, (poskytnuté od OZ Fenestra)
 
OZ ŽENA V TIESNI, P.O.BOX 70, 03601 Martin, tel: 0907 346 374, 0911 346 374, 6628941006/1111 UniCreditBank