Projekty uskutočnené v roku 2011

Projekt: Všeobecná podpora

Donor: Slovensko - český ženský fond

Projekt bol realizovaný od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011. Hlavným cieľom projektu je zachovanie a rozšírenie dostupnosti špecifických služieb, skvalitnenie pomoci a služieb pre ženy zažívajúce násilie.

Rozšírili sme oblasti právnej pomoci a na základe finančnej podpory sme v utorky a štvrtky boli pre klientky k dispozícii do 17 hodiny, čo hlavne ocenili pracujúce ženy. OZ Žena v tiesni v rámci špecifických služieb poskytovala bezplatné právne poradenstvo v oblasti rodinného, majetkového, trestného práva ženám/osobám zažívajúcim násilie. Súčasťou právneho poradenstva bolo:

 • analýza právneho problému ;
 • pomoc pri spísaní súdnych návrhov;
 • príprava na súdne pojednávanie;
 • sprostredkovanie právneho zastupovania;
 • účasť pracovníčok poradne na občiansko – právnych súdnych pojednávaniach - ako verejnosť
 • v rámci trestného práva:
  • príprava na priebeh trestného konania
  • poučenie o procesných právach poškodeného
  • spísanie trestného oznámenia
  • predbežné opatrenie zákaz vstupu do bytu
  • doprovod klientky na políciu a účasť na výsluchu
  • možnosti ukončenia prípravného konania - vysvetlenie
  • účasť na záverečnom preštudovaní vyšetrovacieho spisu na polícií
  • účasť na prokuratúre - konanie o dohode o vine a treste
  • účasť na hlavnom pojednávaní - výsluchy účastníkov
  • telefonická komunikácia s orgánmi činnými v trestnom konaní (OČTK)
  • preberanie zásielok zo súdu, prokuratúry, polície
  • právne zastupovanie ako splnomocnenec poškodeného pred OČTK a súdmi
  • podávanie opravných prostriedkov proti rozhodnutiam OČTK, návrhy na doplnenie dokazovania, žiadosti o preskúmanie postupu v trestnom konaní.

V rámci projektu boli vypracované a rozdistribuované informačné letáky, ktoré obsahovali informácie o formách, cykle a následkoch násilia, rady v oblasti trestného práva (ako a kedy podať trestné oznámenie, čo robiť pri útoku) i kontakty na pomoc.

Projekt: Krízová telefonická linka pre ženy

Donor: Mesto Vrútky

Projekt bol realizovaný od 4.5.2011 do 30.11.2011 so zameraním na finančnú podporu krízovej telefonickej linky a internetového poradenstva pre ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch Krízového centra Žena v tiesni. Krízová poradňa zaznamenala od mája 2011 do 8. 11. 2011 835 kontaktov. Na krízovej telefonickej linke bolo zaznamenaných v rovnakom období 711 volaní a 186 osobných konzultácií s klientkami/klientmi. Do 15:00hod sa uskutočnilo 83% volaní, po 15:00 hod sa uskutočnilo 17% volaní. Krízovú intervenciu formou mailu využilo v roku 2011 od januára do novembra v 236 prípadov.

Projekt: Výstava – Vystúp z kruhu násilia

Donor: Nadácia SPP

Projekt Výstava – Vystúp z kruhu násilia sme realizovali od júna do novembra 2011. Samotná výstava prebiehala v 5 mestách Žilinského kraja:

 • v Turci v meste Martin - 12.09.2011, Divadelné námestie,
 • na Kysuciach v meste Čadca - 14.09.2011, Matičné námestie pred Domom Kultúry,
 • na Hornom Považí v meste Žilina - 16.09.201, Mariánske námestie,
 • na Orave v meste Dolný Kubín - 19.09.2011, ul. Radlinského pri supermarkete,
 • na Liptove v meste Ružomberok - 21.09.2011, Námestie Slobody.

V uvedené dni od 09:00 hod. do 17:00 hod. si mohla verejnosť prezrieť pripravenú expozíciu, získať informácie a informačno-propagačné materiály týkajúce sa násilia páchaného na ženách od našich erudovaných pracovníčok. Každej výstavy sa zúčastnil jeden dobrovoľník/čka, ktorí pomáhali s realizáciou výstavy v danom meste.

Výstavu tvorilo 12 figurín žien v životnej veľkosti. Na 6 stojacich figurínach boli zavesené príbehy žien, ktoré opustili násilného partnera (vychádzali z reálnych príbehov žien, ktorým pomoc a poradenstvo poskytli pracovníčky OZ žena v tiesni. Príbehy boli upravené tak, aby bola zachovaná anonymita klientiek.). Jednu figurínu sme venovali pamiatke všetkým menovaným obetiam domáceho násilia, ďalšia informovala o násilí na ženách, o akcii samotnej a posledná o Krízovom centre Žena v tiesni. Na 3 ležiacich figurínach boli umiestnené reálne príbehy žien, ktoré boli usmrtené násilným partnerom (príbehy sme čerpali z internetu a zo Štatistickej ročenky Generálnej prokuratúry SR).

Hlavným cieľom projektu bolo primárne zlepšiť informovanosť verejnosti o násilí páchanom na ženách v partnerských vzťahoch a jeho dopadoch a napomôcť ženám, na ktorých je páchané násilie, riešiť ich ťaživú situáciu. Cieľom výstavy Vystúp z kruhu násilia bolo poukázať na osudy žien, ktoré zvládli odchod z násilníckeho vzťahu. Pozitívne motivovať potencionálne klientky pre zmenu svojho života.

Výstavu – Vystúp z kruhu násilia odhadom videlo 5000 ľudí. Výstavu navštívilo 16 tried stredoškolákov a 2 triedy ZŠ. Študentov najviac oslovili z propagačno – prezentačných materiálov nálepky s heslami: Som silný bez násilia, Láska ? násilie, Stop násiliu páchaného na ženách, ale zaujímali sa aj o letáky. Priamo na výstave nás oslovilo 6 nových klientiek a klientov, a zároveň na poradňu v období výstavy sa telefonicky nakontaktovalo ďalších 6 nových klientiek.

O informačné letáky sa zaujímalo viacej žien, ale i samotní muži.

Projekt: Dotácia

Donor: MPSVaR

Aktivity, na ktoré bola poskytnutá dotácia boli realizované od 1.7.2011 do 31.1.2012, kedy boli vykonané nasledovné činnosti:

 • práca vykonaná na krízovej telefonickej linky (pevná/mobilná/internetová),
 • osobné konzultácie s klientkami,
 • osobná asistencia a terénna práca,
 • preventívne aktivity.

Finančné prostriedky, ktoré nám boli poskytnuté zo strany MPSVaR na zabezpečenie pracovného miesta, nám vytvorili priestor výraznejšie sa venovať preventívnym aktivitám.

Zabezpečením ďalšieho pracovného miesta a rozšírením preventívnych činností sme docielili zvýšenie počtu klientok, ktorým boli v Krízovom centre poskytnuté komplexné odborné služby pri riešení ich ťaživej situácie a problémov.

Projekt: Nebuď ďalšou obeťou III.

Donor: ZASK

Projekt Nebuď ďalšou obeťou III. sme zrealizovali v období august – november 2011, priamo prednáškovú činnosť sme realizovali v októbri na 8 stredných školách Turčianskeho regiónu. Celkovo sa prednášok zúčastnilo 336 študentiek a 31 študentov.

Prednáška v trvaní cca 45-60 min. (záležalo od aktivity študentiek/ov) bola rozdelená do 3 blokov:

 • odborná prednáška podporená rozsevom letákov, nálepiek, informačných textov,
 • premietnutie filmu od Tomáša Kudrnu - To všechno z lásky – príbehy žien, ktoré zažili násilie od svojho partnera
 • voľná diskusia (možnosti pomoci, prezentácia konkrétnych prípadov klientiek, pretrvávajúce mýty v spoločnosti)

Podľa vyhodnotenia 193 evaluáčných hárkov, ktoré sme zozbierali vyplnené od študentiek/študentov, prednášku ako výbornú hodnotilo 46% študentiek/študentov a veľmi dobrú 43% študentiek/študentov. Po absolvovaní prednášky vnímalo tému násilia páchaného na ženách 73% študentiek/študentov inak ako pred stretnutím. Zmenu charakterizovali

 • v intenzívnejšom vnímaní závažnosti problému násilia páchaného na ženách (miera výskytu, vlastné ohrozenie)
 • v intenzívnejšom vnímaní potreby riešiť tento problém kvôli jeho rozšírenosti a intenzite,
 • získaní nových informácií o formách, cykle násilia a celkovo o danej téme,
 • v pochopení, prečo je tak ťažké pre ženu odísť z násilníckeho vzťahu.
 • v poznaní, ako žene pomôcť a kde jej môžu pomôcť.

Cyklus prednášok sme realizovali už piaty rok za sebou v rámci SŠ Turčianskeho regiónu. Pravidelnými každoročnými projektovými preventívnymi aktivitami sa snažíme neustále podchytávať mladú generáciu žien, ktoré sú potencionálne ohrozené násilníckym partnerom a ktoré sa budú vedieť brániť násiliu za strany partnera.

16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách

V rámci Kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách 2011 boli zrealizované v 7 mestách na Slovensku akcie - Divadelný happening VEC: Cesta číslo 5 a Vypískajme násilie!, ktoré v meste Martin dňa 3.12.2011 zrealizovalo OZ Žena v tiesni v spolupráci s Bábkovým divadlom na Rázcestí v Banskej Bystrici, ŠTÚDIO TWIGA.

Happening VEC: Cesta číslo 5 vychádzal z ideí nenásilných prejavov, ktoré oslovujú kumulovaním vnemov, pocitov, muziky, ticha. Takýmto spôsobom demonštroval odpor voči násiliu páchanému na ženách v intímnych vzťahoch, ktoré prostredníctvom dramatického umenia vystupuje z intimity domácností do verejného priestoru. Prečo číslo 5? Pretože existuje päť foriem násilia páchaného na ženách: fyzické, psychické, sexuálne, ekonomické a sociálne. Na každom/každej z nás záleží, na akú cestu sa vydáme.

Na happening nadväzovalo verejné zhromaždenie Vypískajme násilie pred OC Tulip. „Pískačka“ vychádza z historického kontextu, v 70. rokoch 20. st. sa ženy zažívajúce násilie v Peru prostredníctvom pískania bránili pred násilníckymi partnermi. Vypískajme násilie odkazuje na tento spôsob ochrany a zároveň umožňovalo happeningových účastníkom/čkam symbolicky vyjadriť odmietavý postoj voči násiliu páchanému na ženách v našej spoločnosti.

Akcie boli realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd, Nadácie FILIA, Veľvyslanectva Spojených štátov amerických v Slovenskej republike, Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva v Slovenskej republike a Veľvyslanectva Holandského kráľovstva v Slovenskej republike. Partnermi akcie sú Europa Shopping Center Banská Bystrica, ZOC MAX POPRAD, Aupark Shopping Center Košice, ZOC MAX PREŠOV, Zemplín Shopping Center Michalovce, TULIP CENTER MARTIN, Avion Shopping Park Bratislava.

Bližšie informácie o kampani nájdete na: www.fenestra.sk, Facebook: 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách.

 
OZ ŽENA V TIESNI, P.O.BOX 70, 03601 Martin, tel: 0907 346 374, 0911 346 374, 6628941006/1111 UniCreditBank