Rodinné právo

Návrh na rozvod a jeho prílohy

Podáva sa príslušnému súdu 4x a je potrebné priložiť: sobášny list, potvrdenie o poslednom spoločnom pobyte, kolok 66€. Rodné listy maloletých detí, doklady preukazujúce mesačné príjmy účastníkov, doklady o mesačných výdavkoch sa prikladajú iba v prípade, ak ide o rozvod manželstva s maloletými deťmi. V rámci rozvodu manželstva s maloletými deťmi sa upravuje aj zverenie dieťaťa do výchovy, výživné, po prípade sa upravuje styk maloletého dieťaťa s rodičom, ktorému nebolo zverené do výchovy. Dieťa môže byť zverené do výchovy matke, otcovi alebo striedavej starostlivosti oboch.

Výživné na deti

Ak rodičia dieťaťa spolu nežijú, nie sú manželia alebo sú manželia, ale nepodal jeden z nich návrh na rozvod, súd upraví rozsah ich vyživovacej povinnosti na návrh alebo schváli ich dohodu o výške výživného.

Rovnako postupuje, ak rodičia síce spolu žijú, ale jeden z nich svoju povinnosť voči dieťaťu dobrovoľne neplní /ak rodič zavinene, najmenej 3 mesiace v období 2 rokov neplní zákonnú povinnosť vyživovať iného alebo zaopatrovať iného, dopúšťa sa prečinu podľa §207 Trestného zákona/. Výživné plnoletých detí upraví súd len na návrh plnoletého dieťaťa/§65 odsek 3 Zákona o rodine/.

Minimálne výživné na deti je 30% životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa.

Výživné pri striedavej starostlivosti : od 01.07.2010
Súd pri určení výšky výživného prihliadne na dĺžku striedavej starostlivosti alebo počas trvania striedavej starostlivosti výživné neurčí.

Určenie výšky výživného sa odvíja od potrieb dieťaťa a možností povinného rodiča
Odôvodnené potreby dieťaťa:
výživné pre dieťa neslúži len na uspokojenie všetkých jeho odôvodnených hmotných potrieb /strava, ošatenie, obuv, .../, ale aj ďalších potrieb dôležitých pre výchovu a vývoj dieťaťa /vzdelanie, príprava na povolanie, kultúrne, športové a rekreačné potreby, .../.
Odôvodnené potreby dieťaťa sú však bezprostredne ovplyvňované aj schopnosťami a možnosťami rodičov. Ak sú reálne možnosti a schopnosti rodičov obmedzené, sú odôvodnenými len bežné potreby dieťaťa, ktoré nepresahujú obvyklú základnú mieru všetkých potrieb nevyhnutných pre život kultúrneho človeka. Ak sú ale reálne možnosti a schopnosti rodičov vyššie, odôvodnenými sú aj ďalšie potreby dieťaťa.

Zvýšenie výživného: kedy? Ak vzrastú náklady späté so zabezpečením výživy a výchovy dieťaťa, uplynula dlhšia doba od poslednej úpravy výživného, výrazne sa zvýšil príjem povinného rodiča.

Zníženie výživného: kedy? Napríklad z dôvodu straty zamestnania, zníženia príjmu, krachu podnikania, vážneho ochorenia, úrazu či z iných aj nepredvídateľných dôvodov povinného rodiča

Čo má návrh obsahovať?
 • označenie rodiča, ktorý žiada o zvýšenie/zníženie výživného /navrhovateľ/, označenie dieťaťa a druhého rodiča, proti ktorému sa návrh podáva /odporca/
 • uvedenie na základe akého rozhodnutia bolo naposledy určené výživné a v akej výške
 • konkretizovanie, v čom sa zmenili možnosti a schopnosti povinného rodiča alebo potreby dieťaťa a do takej miery odôvodňujú návrh na zvýšenie/zníženie výživného
 • uvedenie navrhovanej výšky výživného
 • prílohy/ dôkazy: rodný list maloletého dieťaťa, rozhodnutie, kde je určené posledné výživné, doklady o príjme navrhovateľa, bločky dokazujúce potreby dieťaťa, ...

Konania vo veciach vyživovacej povinnosti medzi rodičmi a deťmi sú od súdnych poplatkov oslobodené.

Iné typy výživného

 • dieťa voči rodičovi /primeraná výživa/
 • medzi ostatnými príbuznými /nevyhnutná výživa/
 • medzi manželmi /primeraná výživa/
 • príspevok na výživu rozvedeného manžela/ku, /maximálne na dobu 5 rokov od právoplatnosti rozvodu/
 • príspevok na výživu a úhradu nákladov nevydatej matke /právo sa premlčí uplynutím 3 rokov odo dňa pôrodu/

Zásah súdu do rodičovských práv a povinností

 • pozastavenie výkonu rodičovských práv a povinností
 • obmedzenie výkonu rodičovských práv a povinností
 • pozbavenie výkonu rodičovských práv /napr. pri týraní, zneužívaní, zanedbávaní dieťaťa alebo inom zlom zaobchádzaní s dieťaťom alebo pri zanedbávaní rodičovských práv závažným spôsobom/ - zákaz styku dieťaťa s násilným rodičom
 • vyživovacia povinnosť rodičov voči maloletému dieťaťu pri týchto zásahoch súdu nezaniká

Zdroj:

Zákon o rodine v platnom znení
 
OZ ŽENA V TIESNI, P.O.BOX 70, 03601 Martin, tel: 0907 346 374, 0911 346 374, 6628941006/1111 UniCreditBank