Trestné oznámenie

Kde a ako sa podáva trestné oznámenie

Na polícií, prokuratúre alebo súde môžete podať osobne - ústne do zápisnice trestné oznámenie. Trestné oznámenie môžete podať aj písomne prostredníctvom pošty, telegraficky, telefaxom a elektronickými prostriedkami. Podanie, ktoré je urobené telegraficky, telefaxom a elektronickými prostriedkami, je potrebné písomne prostredníctvom pošty alebo ústne potvrdiť do 3 dní, inak sa o podaní nekoná.

Pri podaní trestného oznámenia je potrebné, aby ste vypovedali podrobne o spôsobe násilného správania Vášho partnera, nesústreďte svoju pozornosť len na posledný incident, zdôraznite dlhodobosť násilia vo vašom vzťahu. Čím viac údajov a dôkazov /napr. lekárske správy o ošetrení, obrazové a zvukové záznamy, výhražné sms, poškodené veci, svedkovia udalosti/ uvediete, tým je vyššia pravdepodobnosť úspešného ukončenia trestného konania.

Ak ste na polícii alebo inom orgáne, vždy si všetko pozorne prečítajte, čo podpisujete, nevzdávajte sa vopred svojich práv, ktoré Vám zákon priznáva /napr. práva preštudovať si vyšetrovací spis po skončení vyšetrovania/.

Polícia nemá otváracie hodiny, na obvodných oddeleniach je nepretržitá služba prostredníctvom stálych služieb.

Políciu možno kontaktovať na núdzových linkách: 158 a 112, ktoré sú bezplatné.

Práva poškodeného v trestnom konaní najmä právo :

 • vyjadriť sa, či súhlasí s trestným konaním /pri trestných činoch podľa §211 Trestného poriadku/
 • právo uplatniť si nárok na náhradu škody
 • robiť návrhy na vykonanie dôkazov alebo na ich doplnenie
 • predkladať dôkazy
 • nazerať do spisov a preštudovať ich, robiť si z nich výpisky a poznámky a obstarávať si na svoje trovy z nich výpisky a poznámky
 • zúčastniť sa na hlavnom pojednávaní a na verejnom zasadnutí konanom o odvolaní alebo dohode o priznaní viny a prijatí trestu
 • vyjadriť sa k vykonaným dôkazom
 • právo záverečnej reči
 • právo podávať opravné prostriedky v rozsahu vymedzenom týmto zákonom

Nárok na náhradu škody podľa Z.č.255/1998 Z.z. v platnom znení

 • sa môže uplatňovať najneskôr do skončenia vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania, treba konkretizovať z akých dôvodov a v akej výške sa nárok uplatňuje
 • odškodňovanie sa uplatňuje na Ministerstve spravodlivosti SR - Odbore rehabilitácií a odškodňovania
 • je potrebné si ho uplatniť v lehote do 6 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia súdu, eventuálne do 18 mesiacov odo dňa spáchania násilného trestného činu
 • pri zranení je pri určení výšky odškodnenia rozhodujúci lekársky posudok vydaný v súlade so Zb.č.437/2004 Z.z.
 • treba si podať písomnú žiadosť /tlačivo žiadosti si môžete stiahnuť na internetovej stránke ministerstva/, k tomu priložiť potrebné prílohy

Zdroj:

Trestný poriadok v platnom znení
Zákon č.255 /1998 Z.z. v platnom znení o odškodňovaní obetí násilných trestných činov
 
OZ ŽENA V TIESNI, P.O.BOX 70, 03601 Martin, tel: 0907 346 374, 0911 346 374, 6628941006/1111 UniCreditBank