Projekty uskutočnené v roku 2014

Projekt: Láska ≠ násilie

OZ Žena v tiesni realizuje od augusta 2013 do novembra 2015 projekt Láska ≠ násilie.

"Projekt Láska ≠ násilie bol podporený sumou 65 163 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Láska ≠ násilie je Posilnenie zraniteľných skupín". Kampaň Láska ≠ násilie bola v r. 2014 realizovaná v 5 mestách Žilinského kraja (Martin, Žilina,Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Čadca).

Odkazy na webové stránky Grantov EHP a Nórskych grantov: www.eeagrants.org ,www.norwaygrants.org, a správcu programu: www.osf.skwww.eeango.sk

Granty Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska sú príspevkom Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k znižovaniu hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európe a k posilňovaniu bilaterálnych vzťahov medzi týmito krajinami a prijímateľskými krajinami v EÚ. Tieto tri krajiny úzko spolupracujú s EÚ na základe Dohovoru o Európskom hospodárskom priestore (EHP).

Výška Grantov EHP a Nórska pre obdobie rokov 2009 – 2014 je 1.79 miliárd Eur, pričom príspevok Nórska tvorí 97% z celkových finančných prostriedkov. Granty sú určené pre mimovládne organizácie, výskumné a akademické inštitúcie, verejné a súkromné sektory v 12 najnovších členských štátoch EÚ, Grécku, Portugalsku a Španielsku. S darcovskými štátmi existuje široká spolupráca a aktivity môžu prebiehať až do roku 2016.

Hlavnými oblasťami podpory sú životné prostredie a klimatické zmeny, posilnenie občianskej spoločnosti, rodová rovnosť, zdravie, deti a mládež, súdnictvo, kultúrne dedičstvo, štipendiá a cezhraničná spolupráca.

Projekt: Krízová telefonická linka pre ženy

Donor: Mesto Vrútky, Mesto Martin

Mesto Martin a mesto Vrútky v roku 2013 pomohli udržať chod Krízového centra a krízovej linky, a týmto spôsobom prispeli k prevencii a eliminácii násilia páchaného na ženách. Poskytnuté finančné prostriedky sme použili na pokrytie nákladov na nájomné, mobilnú telefonické linku a internet.

Krízová linka bola zabezpečená od pondelka do nedele od 7:00 hod. do 20:00 hod. pracovníčkami krízového centra. Prostredníctvom Krízovej telefonickej linky má klientela možnosť v krízových a života ohrozujúcich situáciach volať s odbornou poradkyňou. Je im poskytnutá rýchla, bezpečná a bezplatná erudovaná pomoc a podpora. Podľa potreby môžu i na diaľku klientom zabezpečiť náležitú pomoc (napr. políciu, rýchlu záchrannú službu, ...). Krízové poradkyne pomáhajú ženám zažívajúcim násilie zorientovať sa v probléme, prekonať bariéry, prípadne predistribuovať k špecialistovi. Na krízovej linke poradkyňa poskytuje komplexné poradenstvo (sociálne, ekonomické, právne, psychologické).

Projekt: Nebuď ďalšou obeťou VI.

Donor: ZASK

Projekt Nebuď ďalšou obeťou VI. sme zrealizovali v období august – november 2014, oslovili sme 10 stredných škôl v Turčianskom regióne, priamo prednáškovú činnosť sme realizovali v októbri a novembri na 9 stredných školách Turčianskeho regiónu.

  Prednáška bola rozdelená do 3 blokov:
 • odborná prednáška podporená rozsevom letákov, nálepok, informačných textov,
 • premietnutie filmu od Tomáša Kudrnu - To všechno z lásky – príbehy žien, ktoré zažili násilie od svojho partnera,
 • voľná diskusia (možnosti pomoci, prezentácia konkrétnych prípadov klientiek, pretrvávajúce mýty v spoločnosti).

Počas prednášok boli distribuované informačné materiály nášho občianskeho združenia: celkovo 391 ks letákov študentkám a učiteľkám pre potreby školy.

Facilitovaných prednášok sa zúčastnili študentky/študenti 3., 4. ročníkov stredných škôl v Turčianskom regióne. Celkovo sa prednášok zúčastnilo 391 študentiek.

  Podľa vyhodnotenia 205 evaluáčných hárkov, ktoré sme zozbierali vyplnené, prednášku ako výbornú hodnotilo 32% študentiek a veľmi dobrú 50% študentiek. Po absolvovaní prednášky vnímalo tému násilia páchaného na ženách 60% študentiek inak ako pred stretnutím. Niektoré zmenu charakterizovali: 

 • v prehĺbení vedomostí v problematike (druhy násilia, varovné signály prejavujúce sa u potencionálneho násilníka),
 • v uvedomení si, že sa násilie týka každej z nás, a je potrebné daváť si pozor pri vyýbere partnera.
 • v intenzívnejšom vnímaní závažnosti problému násilia páchaného na ženách (miera výskytu.
  Niektoré študentky, ktorých vnímanie problematiky po prednáške sa nezmenilo, uviedli následovné dôvody:
 • problematiku vnímali rovnako negatívne ako pred prednáškou,
 • predchádzajúca účasť na inej prednáške s rovnakým zameraním.

Aj tento rok sme pripojili aj k evalvačnému hárku otázku pre študentky v znení: „Stretli ste sa osobne alebo vo svojom okolí s násilím páchanom na ženách? 27% študentiek odpovedalo kladne,  študentky udávali vlastnú skúsenosť s priateľom, v rodine, v susedstve,  u známych, u kamarátiek.

Poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva v Žilinskom kraji (2014-2015)

Cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti poskytovania bezplatného komplexného špecializovaného poradenstva ženám zažívajúcim násilie v intímnych vzťahoch a ich deťom (ďalej len násilie) a tým prispievať k prevencii a eliminácii násilia páchaného na ženách v ŽSK. Dostupnosť rýchlej a účinnej špecializovanej pomoci prispieva k zlepšovaniu kvality života klientky a jej detí a k zmierňovaniu a/alebo odstraňovaniu závažných negatívnych dopadov násilia na ich život a tiež k prevencii vrážd žien a detí v dôsledku násilia. Komplexné špecializované poradenstvo bude poskytované v súlade s medzinárodnými a národnými dokumentmi s primárnym cieľom zabezpečiť bezpečie žien, posilnenie a prekonávanie sociálnej izolácie a iných závažných dopadov v dôsledku násilia.

Projekt realizujeme vďaka podpore Žilinského samosprávneho kraja.

ZASK

 
OZ ŽENA V TIESNI, P.O.BOX 70, 03601 Martin, tel: 0907 346 374, 0911 346 374, 6628941006/1111 UniCreditBank