Realizované projekty v roku 2016

Projekt: Vykonávanie opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately

Donor: Žilinský samosprávny kraj

Žilinský samosprávny kraj aj v roku 2016 prispel OZ Žena v tiesni na prevádzku špecifických služieb pre ženy, na ktorých je páchané násilie, tým výrazne prispieva k prevencii a eliminácii násilia páchaného na ženách. Finančná pomoc Žilinského samosprávneho kraja je prínosom pre všetky naše klientky, ktoré potrebujú pomoc a podporu v období ich ťažkej životnej situácie, pretože príspevok je využitý na zabezpečenie chodu poradne a udržanie pracovných miest poradkýň, ktoré poskytovali komplexné služby pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch.

Projekt realizujeme vďaka podpore Žilinského samosprávneho kraja.

Projekt: Podporné skupiny

Donor: Slovensko-český ženský fond/ Slovak-Czech Women´s Fund

Projekt Podporné skupiny – podporné služby pre ženy, na ktorých je páchané násilie bol zameraný na rozšírenie služieb pre špecifickú cieľovú skupinu, ženy, na ktorých je páchané násilie.

Projekt bol realizovaný v období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.

Aktivity v rámci projektu projektu:

 • Podporné skupiny: sme začali realizovať v novembri 2015 do júla 2016. Za trvania projektu sa uskutočnilo 26 podporných stretnutí. Podpornej skupine sa zúčastnilo priemerne 4-7 žien, celkovo 144 žien. Stretnutia boli organizované v časoch od 15:00 do 17:00 (podľa potreby), väčšinou každý štvrtok.
 • Technické vybavenie poradne prispelo k doplneniu a obnoveniu technického vybavenia poradne. Vďaka Vašej finančnej podpore sa nám podarilo doplniť a obnoviť technické vybavenie poradne.
 • Detský kútik: doplnenie terapeutických pomôcok a hračiek určené pre deti a ich matky, ktoré boli a budú využivané v rámci filiálnej terapie a terapie Mama a ja.
 • Reedícia propagačných materiálov: tlač letákov, vizitek a odznakov, ktoré sme využili a využijeme na propagovanie témy násilia páchaneho na ženách a propagáciu služieb poradne, a tým zlepšiť dostupnosť služieb.

Projekt Podporné skupiny – podporné služby pre ženy bol podporený v rámci grantového kola Proti násiliu páchanému na ženách Slovensko-českého ženského fondu a Philip Morris International Inc.

Projekt: Nebuď ďalšou obeťou VII.

Donor: Žilinský samosprávny kraj

Projekt Nebuď ďalšou obeťou VII. sme zrealizovali v období máj – november 2016. Cieľom projektu bolo pokračovať vo vzdelávacích aktivitách v téme násilia na ženách – rodovo podmieneného násilia určeného pre stredoškolskú mládež, konkrétne pre dospievajúce dievčatá vo veku 17 – 19 rokov.

Prednáškovú činnosť sme vykonali na 7 stredných školách Turčianskeho regiónu plus na jednej základnej škole, v rámci týchto škôl sme zrealizovali 13 prednášok pre 408 študentiek a študentov.

Podľa vyhodnotenia 172 evalvačných hárkov, ktoré sme zozbierali vyplnené, prednášku ako výbornú a veľmi dobrú hodnotilo 86% študentiek/študentov.

Po absolvovaní prednášky vnímalo tému násilia páchaného na ženách 64% študentiek/študentov inak ako pred stretnutím. Niektorí zmenu charakterizovali:

 • v prehĺbení vedomostí v problematike (formy násilia, ako konať),
 • v pochopení, aké je ťažké pre ženu odísť z násilníckeho vzťahu,
 • v uvedomení si, že sa násilie týka každej z nás,
 • v intenzívnejšom vnímaní závažnosti problému násilia páchaného na ženách (miera výskytu).

Niektoré študenti, ktorých vnímanie problematiky po prednáške sa nezmenilo, uviedli následovné dôvody:

 • problematiku vnímali rovnako závažne ako pred prednáškou,
 • vedomosti o téme už mali pred prednáškou.

Za najzaujímavejšiu časť stretnutia považovali študentky a študenti film.

Aj tento rok sme pripojili aj k evalvačnému hárku otázku pre študentky a študentov v znení: „Stretli ste sa osobne alebo vo svojom okolí s násilím páchanom na ženách? 17% študentiek a študentov odpovedalo kladne, študentky udávali vlastnú skúsenosť s priateľom, v rodine, v susedstve, u známych, u kamarátiek. 47% študentiek a študentov ale neodpovedalo na otázku, preto je možné, že výskyt skúsenosti s násilím tejto cieľovej skupiny je vyšší.

Na základe pozitívnej spätnej väzby od študentov a ich skúsenosti s násilím pokladáme za potrebné, aby sa v spoločnosti neustále venovalo viac pozornosti problematike násilia páchaného na ženách a preto aj obdobný projekt chceme 9x zopakovať aj na budúci rok.

Projekt: Dotácia

Donor: MPSVaR

Dotácia smerovala na podporu činnosti OZ Žena v tiesni. Aktivity, na ktoré bola poskytnutá dotácia boli realizované od 1.5.2016 do 31.1.2016. Erudované poradkyne v oblasti sociálneho a právneho poradenstva poskytovali špecifické poradenstvo klientkám - ženám zažívajúcim násilie zo strany partnera. Poradenské služby boli zabezpečené prostredníctvom krízovej linky, ambulantne a emailovou formou. Ďalšie činnosti, ktoré boli realizované: preventívne aktivity, podporné skupiny a vypracovanie súhrnej správy o činnosti OZ Žena v tiesni.

Projekt: Kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu

25. november – 10.december 2016

Aj v roku 2016 sme sa zapojili do Kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu. Dňa 5.12.2016 v OC Tulip sa konala výstava – Umlčané svedkyne a pred OC Tulipom verejné zhromaždenie pod názvom „Vypískajme násilie“. Cieľom aktivity je vytvárať na Slovensku priestor, v rámci ktorého má slovenská verejnosť možnosť vyjadriť odmietavý postoj k násiliu páchanému na ženách - symbolickým vypískaním násilia, pripnutím stužky, fotkou s tabuľkou Hovorím Nie násiliu páchanému na ženách. Takéto aktívne vyjadrovanie odmietavého postoja proti násiliu páchanému na ženách prispieva k znižovaniu tolerancie voči násiliu páchanému na ženách v našej spoločnosti. Takýmto spôsobom sa snažíme podporiť ľudí, aby neboli ľahostajní, aby sa angažovali a konali.

Kampaň sa realizovala vo viacerých mestách na Slovensku. Aktivity v Martine sme realizovali v spolupráci so ženskou mimovládnou organizáciou Fenestra. Projekt bol realizovaný s  finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd.

Bližšie informácie o kampani nájdete na: www.fenestra.sk alebo na www.facebook.com/16dniaktivizmu/?ref=br_tf.

Partnerský projekt „Spoločné ciele“

Číslo: programu: SK09
Číslo projektu: DGV02003
Celková výška projektového grantu: 225 410,- eur.
Prijímateľom projektu je Pomoc ohrozeným deťom.

Partneri projektu:
  Náruč- Pomoc deťom v kríze
  Maják nádeje n.o.
  Občianske združenie Žena v tiesni
  Hlavné mesto Slovenskej republiky- Krízové centrum Repuls

Zámerom projektu DGV02003 realizovanom v rámci programu Úradu vlády SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky pod názvom „Spoločné ciele“ je zníženie rodovo podmieneného násilia. Projekt je realizovaný na území Bratislavského a Žilinského kraja.

Prostredníctvom prijímateľa a 4 partnerov projektu sú podporované existujúce poradenské centrá pre ženy ohrozené násilím a ich deti. Aktivity v roku 2016 môžeme rozdeliť do 2 skupín:

 • Poskytovanie špecializovaných odborných služieb, ktoré sú zabezpečené ambulantnou formou, bezplatne v súlade s európskymi štandardmi práce. Sú vykonávané odbornými poradkyňami a poradcami, ktorí/e majú v tejto oblasti dlhoročnú prax a patričné vzdelanie. Ženám, na ktorých je páchané násilie poskytujú všetky partnerské organizácie komplexný poradenský servis (krízová intervencia na krízovej telefonickej linke, osobné konzultácie s klientkami, mailové konzultovanie, príprava na súdne pojednávania, podporné skupiny, sociálno-právne, psychologické poradenstvo a právne poradenstvo pre dospelé klientky a ich deti, trestnoprávne poradenstvo, preventívne a osvetové aktivity, pomoc pri hľadaní ubytovania a poskytovanie ubytovania, sprevádzanie klientok do inštitúcií).
 • Zvýšenie kvality služieb prostredníctvom vzdelávania poradkýň a poradcov, ktoré sa zučastnili týchto vzdelavácich aktivít:  
   K najrozsiahlejším vzdelávaniam projektu patrí
  • Na riešenie zameraný prístup v poradenstve a terapii
  • Násilie páchané na deťoch a sexuálne zneužívanie detí
  • Krízová intervencia
   V priebehu trvania projektu - dve stretnutia spoločne so všetkými partnermi na neutrálnej pôde, ich cieľom  výmena "know how", skúseností a diskusia so zameraním na vytvorenie rámca (súboru opatrení) minimálnych štandardov a postupov a rozsahu práce s cieľovou skupinou.

„Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu“. „Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“.

 
OZ ŽENA V TIESNI, P.O.BOX 70, 03601 Martin, tel: 0907 346 374, 0911 346 374, 6628941006/1111 UniCreditBank