Norway grants
Projekt je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR. Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Slovenská Republika
background

Kto sme?

Kto sme?

Občianske združenie Žena v tiesni

Občianske združenie ŽENA V TIESNI (ŽvT) pracuje v prospech eliminácie násilia páchaného na ženách už od roku 2005. Poradňa je zameraná na pomoc a ochranu žien, ktoré zažívajú násilie v intímnych vzťahoch a ich deti. Naše aktivity vychádzajú z ľudskoprávnych a feministických východísk, z ktorých vyplývajú postupy a spôsoby práce s klientkami poradne. Znamená to, že násilie považujeme za porušenie ľudských práv žien, za ktoré nesie vinu zneužívateľ. Preto vždy stojíme na strane žien a ich detí, veríme im a nikdy nespolupracujeme so zneužívateľmi. Sme špecializovaná poradňa (akreditovaný subjekt), čo znamená, že ženám a ich deťom poskytujeme špecializovanú ochranu a podporu, ktorá zohľadňuje ich rôznorodé individuálne potreby (napr. zmierňovanie dopadov násilia, zvyšovanie a udržanie bezpečnosti, finančné a ekonomické potreby a pod.)

Naším hlavným cieľom je prispieť svojou činnosťou k predchádzaniu a znižovaniu rodovo podmieneného násilia páchaného na ženách v intímnych vzťahoch a k ochrane ľudských práv žien.

ČIASTKOVÉ CIELE

- prispieť k predchádzaniu a eliminácii násilia páchaného na ženách;
- napomáhať procesom, ktoré povedú k nastoleniu zmien na individuálnej aj spoločenskej úrovni;
- zvyšovať efektivitu pomoci našim klientkam;
- prispieť k detabuizácii témy, zvyšovať informovanosť o téme násilia na ženách;
- scitlivovať širokú verejnosť v téme násilia na ženách;
- zabezpečiť podporu a posilnenie žien, zažívajúcich násilie v intímnych vzťahoch;
- vytvárať bezpečný, anonymný priestor pre komplexnú pomoc, podporu a ochranu žien, zažívajúcich násilie.

NAŠOU VÍZIU JE STABILNÁ A DLHODOBÁ PARTICIPÁCIA NA PROCESOCH POMOCI ŽENÁM A ICH DEŤOM V ŤAŽIVEJ SITUÁCII, V KTOREJ SA OCITLI.
Aktivity primárnej prevencie občianskeho združenia ŽENA V TIESNI zameriavame na širokú verejnosť. Zahŕňajú prácu so všetkými vekovými skupinami, vrátane spolupráce so žiakmi a žiačkami v školách, či stretnutia so seniormi a seniorkami. Podporujeme verejnú diskusiu o násilí páchanom na ženách, usilujeme sa o zmenu postoja verejnosti a jej mobilizáciu k aktívnej intervencii proti násiliu páchanému na ženách.

Realizujeme tiež odborné vzdelávanie dotknutých profesií, dobrovoľníčok a dobrovoľníkov, aktívne spolupracujeme s policajnými zložkami, s neštátnymi subjektmi a štátnymi úradmi. V neposlednom rade je súčasťou našej práce publikačná a informačná činnosť.

Naše klientky sprevádzame počas celého dlhodobého procesu pomoci a podpory. Všetky nami poskytované služby sú bezplatné. Pri práci sa riadime odporúčanými štandardami Rady Európy:
- naše služby sú bezplatné, rýchle, nebyrokratické, dlhodobé (podľa potreby klientky);
- bezpečnosť žien a detí je pre nás prvoradá, naše centrum má utajenú adresu;
- klientkam zaručujeme anonymitu, žiadne údaje neposkytujeme tretím stranám (okrem prípadov keď si to klientka žiada, alebo len s jej výslovným súhlasom);
- naše služby sú prístupné pre všetky ženy, ktoré zažili rodovo podmienené násilie, bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť, etnicitu, vek, rodinný stav, sexuálnu orientáciu, náboženstvo, politickú príslušnosť, mesačný príjem atď.;
- rešpektujeme rozhodnutia klientky, nepodmieňujeme našu pomoc jej rozhodnutiami;
- poskytované služby sa prispôsobujú individuálnym potrebám klientky;
- hájime a pomáhame klientkam uplatňovať ich práva;
- sme na strane ženy, ktorá zažíva násilie.

Nepracujeme s násilníkom!
Služby poskytujú odborne vyškolené pracovníčky v téme násilia páchaného na ženách, to znamená, že pracujeme v súlade s princípom: Ženy pomáhajú ženám.

Boli nám udelené:
448/2008 Z. z. o Sociálnych službách MPSVR SR;
- akreditácia 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- akreditácia v zmysle zákona č. 274/2017 Z. z. pre pomoc obetiam trestných činov MS SR;
- status Intervenčného centra v zmysle zákona č. 274/2017 Z. z. pre pomoc obetiam trestných činov MS SR;
- registrácia pre poskytovateľov sociálnych služieb v ŽSK.

ČO POSKYTUJEME PRE ŽENY ZAŽÍVAJÚCE NÁSILIE?
- lokálna krízová telefonická linka;
- online poradňa;
- špecializované poradenstvo pre ženy zažívajúce násilie;
- psychologické, právne a sociálne poradenstvo;
- poradenstvo v trestných konaniach;
- osobné konzultácie s poradkyňami;
- osobná asistencia a terénna práca;
- podporné skupiny;
- poradenstvo pre deti, ktoré zažili v rodine násilie;
- krízové bývanie,
- vzdelávacie aktivity,
- preventívne aktivity.

PODPORILI NÁS