Kto sme?

OBČIANSKE ZDRUŽENIE ŽENA V TIESNI

Občianske združenie ŽENA V TIESNI pracuje v prospech eliminácie násilia páchaného na ženách už od roku 2005. Poradňa je zameraná na pomoc a ochranu žien, ktoré zažívajú násilie v intímnych vzťahoch a ich deti. Naše aktivity vychádzajú z ľudskoprávnych a feministických východísk, z ktorých vyplývajú postupy a spôsoby práce s klientkami poradne. Znamená to, že násilie považujeme za porušenie ľudských práv žien, za ktoré nesie vinu zneužívateľ. Preto vždy stojíme na strane žien a ich detí, veríme im a nikdy nespolupracujeme so zneužívateľmi. Sme špecializovaná poradňa (akreditovaný subjekt), čo znamená, že ženám a ich deťom poskytujeme špecializovanú ochranu a podporu, ktorá zohľadňuje ich rôznorodé individuálne potreby (napr. zmierňovanie dopadov násilia, zvyšovanie a udržanie bezpečnosti, finančné a ekonomické potreby a pod.)

Naším hlavným cieľom je prispieť svojou činnosťou k predchádzaniu a znižovaniu rodovo podmieneného násilia páchaného na ženách v intímnych vzťahoch a k ochrane ľudských práv žien.

ČIASTKOVÉ CIELE

 • prispieť k predchádzaniu a eliminácii násilia páchaného na ženách;
 • napomáhať procesom, ktoré povedú k nastoleniu zmien na individuálnej aj spoločenskej úrovni;
 • zvyšovať efektivitu pomoci našim klientkam;
 • prispieť k detabuizácii témy, zvyšovať informovanosť o téme násilia na ženách;
 • scitlivovať širokú verejnosť v téme násilia na ženách;
 • zabezpečiť podporu a posilnenie žien, zažívajúcich násilie v intímnych vzťahoch;
 • vytvárať bezpečný, anonymný priestor pre komplexnú pomoc, podporu a ochranu žien, zažívajúcich násilie.

NAŠOU VÍZIU JE STABILNÁ A DLHODOBÁ PARTICIPÁCIA NA PROCESOCH POMOCI ŽENÁM A ICH DEŤOM V ŤAŽIVEJ SITUÁCII, V KTOREJ SA OCITLI.
Aktivity primárnej prevencie občianskeho združenia ŽENA V TIESNI zameriavame na širokú verejnosť. Zahŕňajú prácu so všetkými vekovými skupinami, vrátane spolupráce so žiakmi a žiačkami v školách, či stretnutia so seniormi a seniorkami. Podporujeme verejnú diskusiu o násilí páchanom na ženách, usilujeme sa o zmenu postoja verejnosti a jej mobilizáciu k aktívnej intervencii proti násiliu páchanému na ženách.

Realizujeme tiež odborné vzdelávania dotknutých profesií, dobrovoľníčok a dobrovoľníkov, aktívne spolupracujeme s policajnými zložkami, s neštátnymi subjektmi a štátnymi úradmi. V neposlednom rade je súčasťou našej práce publikačná a informačná činnosť.

Naše klientky sprevádzame počas celého dlhodobého procesu pomoci a podpory. Všetky nami poskytované služby sú bezplatné. Pri práci sa riadime odporúčanými štandardami Rady Európy:

 • naše služby sú bezplatné, rýchle, nebyrokratické, dlhodobé (podľa potreby klientky);
 • bezpečnosť žien a detí je pre nás prvoradá, naše centrum má utajenú adresu;
 • klientkam zaručujeme anonymitu, žiadne údaje neposkytujeme tretím stranám (okrem prípadov, keď si to klientka žiada, alebo len s jej výslovným súhlasom);
 • naše služby sú prístupné pre všetky ženy, ktoré zažili rodovo podmienené násilie, bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť, etnicitu, vek, rodinný stav, sexuálnu orientáciu, náboženstvo, vierovyznanie, politickú príslušnosť, mesačný príjem atď.;
 • rešpektujeme rozhodnutia klientky, nepodmieňujeme našu pomoc jej rozhodnutiami;
 • poskytované služby sa prispôsobujú individuálnym potrebám klientky;
 • hájime a pomáhame klientkam uplatňovať ich práva;
 • sme na strane ženy, ktorá zažíva násilie.

Nepracujeme s násilníkom!

Služby poskytujú odborne vyškolené pracovníčky v téme násilia páchaného na ženách, to znamená, že pracujeme v súlade s princípom: Ženy pomáhajú ženám.

 

Boli nám udelené:

 • akreditácia 448/2008 Z. z. o Sociálnych službách MPSVR SR;
 • akreditácia 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • akreditácia v zmysle zákona č. 274/2017 Z. z. pre pomoc obetiam trestných činov MS SR;
 • status Intervenčného centra v zmysle zákona č. 274/2017 Z. z. pre pomoc obetiam trestných činov MS SR;
 • registrácia pre poskytovateľov sociálnych služieb v Žilinskom samosprávnom kraji.

ČO POSKYTUJEME PRE ŽENY ZAŽÍVAJÚCE NÁSILIE?

 • lokálna krízová telefonická linka;
 • online poradňa;
 • špecializované poradenstvo pre ženy zažívajúce násilie;
 • psychologické, právne a sociálne poradenstvo;
 • poradenstvo v trestných konaniach;
 • osobné konzultácie s poradkyňami;
 • osobná asistencia a terénna práca;
 • podporné skupiny;
 • poradenstvo pre deti, ktoré zažili v rodine násilie;
 • krízové bývanie,
 • vzdelávacie aktivity,
 • preventívne aktivity.