Vzdelávanie

Vzdelávací program

oz ŽENA V TIESNI dlhodobo pôsobí v oblasti vzdelávania. Realizujeme edukáciu rôzneho typu - prednášky, výcviky, tréningy, semináre, diskusie, konferencie. Ak vás náš koncept vzdelávania zaujal, môžete nás osloviť, kontaktné údaje sú uvedené na našej webstránke.

VÝCVIKY/TRENINGY/KURZY
Výcviky v problematike, procesoch násilia páchaného na ženách máme koncipované v 30-hodinových, 60-hodinových, 100-hodinových cykloch.
Edukačný koncept je orientovaný na hĺbkové spoznávanie procesov násilia (formy, cyklus, dynamika, vzorce násilia), dopadoch násilia, možnostiach pomoci.
Výcviky variujeme podľa požiadaviek a potrieb účastníkov a účastníčok.
Špecifikácie výcviku so zameraním na manažment bezpečia, bezpečnostný plán, identifikáciu násilia.
Výcvik je vedený interaktívne, zážitkovou formou.

WOKRSHOPY/SEMINÁRE
Tento typ edukácie je vhodný na spoznanie základných informácií, údajov o násilí na ženách. Naším cieľom je ním prispieť k scitliveniu verejnosti a nulovej tolerancii násilia na ženách interaktívnou, zážitkovou formou.
Workshopy, semináre koncipujeme špecificky so zameraním na:

- Úvod do témy násilia na ženách
- Procesy násilia
- Dopady násilia
- Násilie na ženách v kontexte poručeneckých sporov
- Spolužitie s násilným partnerom

Rozsah závisí od časovej alokácie daného workshopu v rozmedzí 1-4 hodín. Workshopy a semináre variujeme podľa požiadaviek a potrieb účastníkov a účastníčok.

PREDNÁŠKY/DISKUSIE
Naša prednášková činnosť sa zameriava na dva hlavné okruhy tém: NÁSILIE PÁCHANÉ NA ŽENÁCH a ŽENSKÉ PRÁVA – RODOVÁ ROVNOSŤ. Prednášky sú koncipované pre základné, stredné i vysoké školy v rozsahu 1-2 vyučovacích hodín.

K preventívnym aktivitám v boji proti násiliu páchanému na ženách patrí aj vzdelávanie verejnosti a prednášková činnosť. Už od založenia občianskeho združenia ŽENA V TIESNI oslovujeme základné a stredné školy, centrá sociálnych služieb aj širokú verejnosť s cieľom eliminácie násilia páchaného na ženách. Okrem toho, že rôznymi vzdelávacími aktivitami pravidelne prispievame k zvýšeniu informovanosti ľudí rôznych vekových kategórií o téme násilia páchaného na ženách, k zorientovaniu sa v téme rodovo podmieneného násilia, k zníženiu tolerancie všetkých ľudí voči násiliu páchanému na ženách a k odstráneniu zaužívaných rodových stereotypov, systematicky podchytávame mladú generáciu žien, ktoré sú potenciálne ohrozené násilníckym partnerom. Chceme, aby vedeli, aké sú ich práva a povinnosti a chceme, aby vedeli, ako sa brániť násiliu zo strany partnera. Vzdelávacími aktivitami rôzneho druhu šírime myšlienku, že každá osoba má právo na život bez násilia.