O násilí na ženách

Čo robiť, ak zažívate násilie?

Násilie páchané na ženách je jednou z najčastejších foriem porušovania ľudských práv žien na svete. Podľa Deklarácie OSN o odstránení násilia páchaného na ženách sa za takéto násilie považuje akýkoľvek čin násilia, založený na rodovej nerovnosti, ktorého dôsledkom je (alebo ktorý smeruje k tomu, aby jeho dôsledkom bolo) fyzické, sexuálne alebo psychické poškodenie ženy, vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, nátlaku alebo akéhokoľvek upierania slobody, či už vo verejnom alebo v súkromnom živote. Na jeho pozadí je historicky nerovnomerné rozloženie moci medzi mužmi a ženami v spoločnosti.

Má rôzne formy – násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch, obchodovanie so ženami, znásilnenie, sexuálne zneužívanie a sexuálne obťažovanie, nútená prostitúcia, mrzačenie ženských pohlavných orgánov, atď.

Jednou z najčastejších foriem násilia páchaného na ženách je násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch, čiže násilie, ktoré na ženách páchajú ich manželia, partneri, alebo bývalí manželia či partneri.

Násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch je rodovo podmienené násilie, ide o zneužitie moci muža voči žene. Jedná sa o prípady, keď muž ubližuje žene akoukoľvek formou, robí fyzický, psychický a sexuálny nátlak. Násilie je každý čin, ktorým núti muž ženu robiť, čo nechce robiť alebo jej zabraňuje robiť, čo chce, svojim správaním vyvoláva u ženy pocit strachu.

FORMY NÁSILIA

Jednotlivé formy násilia vo vzťahu nepôsobia izolovane, väčšinou ide o kombináciu viacerých. Formy násilia páchaného na ženách v intímnych vzťahoch:

  • Fyzické násilie: facka, kopanie, sácanie, bitie, hryzenie, ťahanie za vlasy, krútenie rúk, trasenie, škrtenie, štípanie, topenie, pálenie, dusenie vankúšom, bodnutie, rezanie, bitie predmetmi, vražda/smrť. Násilie sa časom stupňuje, stáva sa čoraz častejším a brutálnejším. Následkami fyzického násilia sú ťažké ujmy na zdraví a zdravotné problémy rôznych stupňov ohrozenia zdravia a života. Často si vyžadujú lekárske ošetrenie alebo hospitalizáciu. Fatálne následky fyzického násilia sú zabitie, vražda.
  • Psychické násilie: prejavuje sa výbuchmi zlosti, zosmiešňovaním na verejnosti, kritizovaním, odmietaním komunikovať, bránením vidieť rodinu, ponižovaním, ničením hodnotných osobných vecí, prenasledovaním, osočovaním, výrokmi, že sa žena zbláznila, že je psychicky chorá, patrí tu zvaľovanie viny na ňu alebo iných, žiarlivosť, vydieranie, zastrašovanie, kontrola telefónu, budenie, nútenie ku komunikácii v noci, vyžadovanie triviálnych úkonov, kupovanie detí, týranie zvierat, nočné telefonáty, vyhrážanie sa zabitím, vyhrážanie sa samovraždou, sebapoškodzovanie.
  • Sociálne násilie: zamedzenie styku s rodinou, s priateľmi, priateľkami a s okolitým svetom (uzamknutie v byte, zablokovanie telefónu, zákaz používať auto, obmedzovanie pohybu). Cieľom násilníka je získať absolútnu kontrolu a moc nad konaním a správaním ženy, izolovať ju od možnosti získať pomoc.
  • Ekonomické násilie: muži zneužívajú moc pri disponovaní s finančnými prostriedkami. Nechávajú ženy prosiť o každé euro, nútia ich podpisovať pôžičky, majú kontrolu nad príjmami a majetkom rodiny. Ženy musia vybločkovať nákupy, každú položku odôvodniť. Cieľom takéhoto konania je vytvorenie ekonomickej závislosti od muža, mať ekonomickú prevahu nad ženou. Muži neprispievajú alebo prispievajú len minimálne na výdavky spojené so živobytím rodiny, bránia ženám vykonávať zamestnanie.
  • Sexualizované násilie: znásilnenie, nútenie k sexuálnym praktikám, ktoré sú žene nepríjemné, nútenie ženy k sexu s inými mužmi, ponúkanie ženy na prostitúciu, zverejňovanie intímnych fotiek ženy bez jej súhlasu na internete. Cieľom sexualizovaného násilia nie je sexuálne uspokojenie muža, ale dosiahnutie úplnej kontroly muža nad telom ženy.

CYKLUS NÁSILIA

Násilie v partnerských intímnych vzťahoch nie je jednorazovou udalosťou, ale sa opakuje, trvá dlhý čas a časom sa stupňuje. Násilie začína najprv útokmi proti ľudskej dôstojnosti, pokračuje útokmi proti zdraviu a vrcholí útokmi proti životu. Cyklickosť násilia spočíva v tom, že násilné príhody sa cyklicky opakujú a časom sa ich krutosť stupňuje a vytvára tak tzv. kruh násilia, ktorý prechádza určitými fázami.

Fázy cyklu násilia:

Fáza budovania napätia: Táto fáza je považovaná za akési ticho pred búrkou, keď narastá pocit napätia v rodine. Násilník navodzuje drobnými incidentmi verbálneho, emocionálneho či fyzického zneužívania atmosféru strachu. Stúpa jeho intenzita a frekvencia. Násilník vyhľadáva zámienky, prejavuje sa viac agresívne, žiarlivo. Tvrdí, že oprávnene posudzuje vhodnosť a nevhodnosť správania ženy. Často ženy uvádzajú, že čakanie na útok býva horšie ako samotný útok, pretože nevedia, čo bude nasledovať. Zabrániť ataku nemôžu, nech by sa snažili akokoľvek. Za násilie je vždy zodpovedný len ten, kto ho pácha.

Fáza výbuchu: Je charakterizovaná nekontrolovaným uvoľnením napätia, ktoré sa navŕšilo počas prvého štádia. Jeho typickým prejavom je útok. Spúšťačom nie je správanie ženy, ale extrémna udalosť, vnútorné rozpoloženie násilníka. Odlišnosť od prvého štádia spočíva v jeho deštruktívnosti, v tejto fáze ide o samotný akt násilia (fyzické napadnutie, sexuálne zneužitie...). Výbuch môže byť mierny alebo silný, môže trvať niekoľko minút alebo dní. Je to čas, kedy ženy najčastejšie opúšťajú násilníka.

Fáza medových týždňov: Je najpokojnejšou fázou cyklu, v ktorej si môže žena trochu oddýchnuť a zotaviť sa. V tejto fáze je vo vzťahu prítomné najmenšie napätie, hrozí najmenšie násilie zo strany partnera. Násilník si uvedomuje, že žena by mohla chcieť vzťah s ním ukončiť, ale nechce nad ňou stratiť moc a kontrolu, nechce o ňu prísť, preto mení stratégiu správania, ospravedlňuje sa, sľubuje, že sa nič podobné už nebude opakovať, ubezpečuje ju, že sa zmení, kupuje kytice, rodinné výlety, pomáha v domácnosti... Cieľom takého správania násilníka je emocionálne dezorientovať ženu. Žena v ňom opäť vidí muža, do ktorého sa zamilovala. Snaží sa upínať na dobré stránky muža, nahovárať si, že to nie je až také zlé. Aj okolie má sklon posudzovať násilníka na základe dobrých stránok, ktoré ukazuje vonkajšiemu svetu, a často mu poskytuje službu v tom, že ženu odhovára od jeho opustenia. Túto fázu je potrebné považovať za súčasť stratégie, akou chce násilník ženu spútať. Ak žena chcela odísť po útoku, v tejto fáze sa obyčajne k násilníkovi vracia, sťahuje žiadosť o rozvod a snaží sa veci urovnať. Aj napriek svojej skúsenosti verí partnerovým slovám, že sa to už nestane, a zostáva. V tejto fáze je pre ženy veľmi ťažké rozhodnúť sa pre ukončenie vzťahu.

Fáza popretia: Táto fáza je medzistupňom medzi fázou medových týždňov a fázou budovania napätia. U násilníka hovoríme o potlačení, bagatelizovaní viny, u žien sú najčastejšie používané sebaobviňujúce reakcie, vytesňovanie, popieranie a racionalizácia.

Takýto cyklus môže zo začiatku trvať viac než rok. No postupom času sa môže skrátiť tak, že sa opakuje každý týždeň alebo deň. Časom fáza medových týždňov úplne vypadne a zostane len cyklus fázy napätia, fázy výbuchu a fázy popretia.