Projekt DGV 02015

Projekt Bezpečná cesta z násilia získal grant z Nórska v sume 455 090 €. Tento projekt bol spolufinancovaný v sume 80 310 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je komplexná pomoc a podpora ženám zažívajúcim násilie v intímnych vzťahoch. Aktivity projektu sú cielené na ženy zažívajúce násilie a ich deti, verejnosť a pomáhajúce profesie. Projektová zmluva je zverejnená v Centrálnom registri zmlúv: https://www.crz.gov.sk/data/att/2972429.pdf.

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.

Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur.

Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:
#1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
#2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
#3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízkouhlíkové hospodárstvo
#4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
#5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Partnerom projektu je občianske združenie MyMamy www.mymamy.sk, ktoré bude poskytovať pomoc a podporu ženám zažívajúcim násilie a ich deťom v Prešovskom kraji.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk a profil na Facebooku Granty EHP a Nórska na Slovensku https://sk-sk.facebook.com/people/Granty-EHP-a-N%C3%B3rska-na-Slovensku/100069358563242/.