Projekty 2017

Názov projektu: Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby – špecializovaného sociálneho poradenstva
Donor: Žilinský samosprávny kraj
Žilinský samosprávny kraj aj v roku 2017 prispel OZ Žena v tiesni na prevádzku špecializovaných služieb pre ženy, na ktorých je páchané násilie, tým výrazne prispieva k prevencii a eliminácii násilia páchaného na ženách. Finančná pomoc Žilinského samosprávneho kraja je prínosom pre všetky naše klientky, ktoré potrebujú pomoc a podporu v období ich ťažkej životnej situácie, pretože príspevok je využitý na zabezpečenie chodu poradne a udržanie pracovných miest poradkýň, ktoré poskytujú komplexné služby pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch.

Názov projektu: WF 2017 – Podporné skupiny
Donor: Slovensko-český ženský fond/ Slovak-Czech Women´s Fund
Projekt Podporné skupiny – podporné služby pre ženy, na ktorých je páchané násilie bol zameraný na rozšírenie služieb pre špecifickú cieľovú skupinu, ženy, na ktorých je páchané násilie. Projekt bol realizovaný v období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2017 a podporený v rámci grantového kola Proti násiliu páchanému na ženách Slovensko-českého ženského fondu a Philip Morris International Inc.

Názov projektu: NDO – Nebuď ďalšou obeťou VIII.
Donor: Žilinský samosprávny kraj
Cieľom projektu bolo pokračovať vo vzdelávacích aktivitách v téme násilia na ženách – rodovo podmieneného násilia určeného pre stredoškolskú mládež, konkrétne pre dospievajúce dievčatá vo veku 17 – 19 rokov. Projekt Nebuď ďalšou obeťou VIII. sme zrealizovali v období august – november 2017, oslovili sme stredné školy v Turčianskom regióne, priamo prednáškovú činnosť sme realizovali v septembri až novembri na 6 školách Turčianskeho regiónu, kde sme zrealizovali 10 prednášok pre 282 študentiek a študentov.

Názov projektu: MF – Príspevok z rezervy Úradu vlády
Donor: Úrad vlády SR
Snahou podpory bolo zmierniť dopad násilia páchaného na ženách. Poskytnúť komplexnú pomoc a podporu žene, ktorá zažíva rodovo podmienené násilie. Bezpečne ju previesť celým procesom odchodu od násilníckeho partnera. Projekt je zameraný na udržanie dostupnosti špecifických služieb, podpory krízovej linky a preventívnych aktivít pre dievčatá na stredných školách v regióne Turca. Prostredníctvom realizácie aktivít projektu chceme zvýšiť počet žien, ktoré budú môcť vyhľadať odbornú pomoc, bezpečný priestor, relevantné informácie, bezplatnú pomoc.

Slovenský znak

Názov projektu: Partnerský projekt „Spoločné ciele“
Donor: Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Spoločné ciele bol zameraný na poskytovanie špecializovaných odborných služieb pre ženy zažívajúce násilie, ako aj na zvyšovanie kvality týchto služieb prostredníctvom vzdelávania poradkýň a výmenu skúseností pomáhajúcich organizácií podieľajúcich sa na projekte.

Partneri projektu:
Náruč- Pomoc deťom v kríze, Maják nádeje n.o., Občianske združenie Žena v tiesni, Hlavné mesto Slovenskej republiky- Krízové centrum Repuls Zámerom projektu DGV02003 realizovanom v rámci programu Úradu vlády SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky pod názvom „Spoločné ciele“ je zníženie rodovo podmieneného násilia. Projekt je realizovaný na území Bratislavského a Žilinského kraja.

Názov projektu: Krízová telefonická linka pre ženy
Donor: mesto Vrútky
Mesto Vrútky podporou projektu Krízová telefonická linka pre ženy prispelo k udržateľnosti činnosti poradne a týmto krokom pomohlo k prevencii a eliminácii násilia páchaného na ženách. Finančná pomoc mala prínos pre všetky naše klientky, ktoré potrebovali v období ich ťaživej životnej situácie rýchlu a erudovanú pomoc a podporu. Dotáciou sme pokryli časť výdavkov na telefonickú linku a internet, náklady na prenájom priestorov.

Názov projektu: Dotácia
Donor: MPSVaR
Dotácia smerovala na podporu činnosti OZ Žena v tiesni. Aktivity, na ktoré bola poskytnutá dotácia boli realizované od 1.6.2017 do 31.12.2017. Erudované poradkyne v oblasti sociálneho a právneho poradenstva poskytovali špecializované poradenstvo klientkám - ženám zažívajúcim násilie zo strany partnera. Poradenské služby boli zabezpečené prostredníctvom krízovej linky, ambulantne a emailovou formou. Ďalšie činnosti, ktoré boli realizované: preventívne aktivity, podporné skupiny a vytvorenie elektronickej databázy na zber štatistických údajov o klientele OZ Žena v tiesni.

Názov projektu: Bezpečná ženská sieť
Donor: Slovensko-český ženský fond, Philip Morris Slovensko s.r.o.
Žena v tiesni spolu s ďalšími šiestimi organizáciami zo Slovenska (Fenestra, Hana, Kotva, Možnosť voľby, Pomoc rodine, Progresfem) tvorí Bezpečnú ženskú sieť, ktorá realizovala projekt, ktorého cieľom bolo:
● zvýšiť participáciu Bezpečnej ženskej siete (BŽS) na tvorbe verejných politík zameraných na ženy, ktoré zažili alebo zažívajú násilie a ich deti a ich efektívnejšie ovplyvňovanie;
● zviditeľniť BŽS a skúseností organizácií v oblasti násilia páchaného na ženách a ľudských,
● zmapovať doterajšie činnosti organizácií združených v BŽS v oblasti násilia páchaného na ženách a ľudských práv žien;
● zlepšiť podmienky na zvýšenie informovanosti o BŽS (a tým aj samotnej témy násilia páchaného na ženách) a možnosti na úspešnú advokáciu v prospech žien a detí;
● zlepšiť podmienky na zabezpečovanie udržateľných zdrojov financovania ženských mimovládnych organizácii (MVO).

Posted in 2017, Projekty.