Cyklus násilia

Násilie páchané na ženách má svoju dynamiku, kde dochádza k striedaniu fázy výbuchu a pokoja. Dynamika násilia sa prejavuje v cykle násilia, ktorý sa skladá zo štyroch fáz – narastanie napätia, výbuch, medové týždne a popretie. Tieto fázy na seba nadväzujú, cyklicky sa opakujú, môžu sa i prekrývať. Cyklus násilia môže zo začiatku trvať viac ako rok a tak vytvára začarovaný kruh. Násilné správanie sa vo vzťahu postupne stupňuje a fázy pokoja sa skracujú, alebo sa úplne vytratia. Fáza narastania napätia: Násilník vyhľadáva zámienky, prejavuje sa viac agresívne. Začína drobnými verbálnymi incidentmi, emocionálnym či fyzickým zneužívaním, pričom stúpa ich frekvencia a intenzita. Fáza výbuchu: Uvoľnenie nahromadeného napätia, priamy útok násilníka na ženu. Násilník nadobúda absolútnu kontrolu nad ženou. Fáza medových týždňov: Násilník sľubuje, že sa zmení, ospravedlňuje svoje konanie. Jeho pozitívne správanie znamená nastolenie procesu znovuspútavania, emocionálne ženu dezorientuje a potláča jej snahy odísť zo vzťahu. Časom táto fáza úplne vymizne. Fáza popretia: Muž aj žena podceňujú vzniknutý stav. Muž popiera, že má nejaký problém. Žena predstiera, že sa nič nestalo alebo minimalizuje dôsledky a tvrdí, že sa to už určite nikdy nestane. Cyklus násilia môže prerušiť sama žena alebo jej poskytnutá pomoc a podpora.

Posted in Aktuality.