Nie je jednoduché hovoriť o znásilnení

Lehota 20 rokov má svoj význam a vychádza zo skúseností s daným trestným činom a správaním sa obete. V zahraničí je to inak: Česko má premlčaciu lehotu 15 rokov, Maďarsko nemá lehotu premlčania, Nemecko má lehotu 20 rokov.... 10 rokov je veľmi krátka doba, ktorá nereflektuje prežívanie obete ani neodráža psychické procesy, ktoré sa odzrkadľujú v prežívaní žien. Taká krátka lehota ignoruje zamrznutie, psychické aj fyzické ochromenie, disociáciu - odpojenie, dlhodobú paralýzu, neschopnosť o tom hovoriť, až po amnéziu. To sú dôvody, prečo obeť nie je schopná o situácii hovoriť o znásilnení. O dlhej dobe, kým ženy naberú odvahu, svedčia procesy v zahraničí Mee too, proces Weinstein, proces s psychiatrom Cimickým. Súčasná právna úprava je nedostačujúca, zastaralá. Nereflektuje dostatočne na potreby obetí, preživších. Chýbajú podporné služby, špecialisti/ky z radov terapeutov/tiek, zdravotníkov/čiek, polície, výsluchové miestnosti, ale i skladovacie priestory pre forenzné dôkazy, aby sa žena mohla rozhodnúť bez nátlaku, kedy podá trestné oznámenie.

Posted in Aktuality.