Projekty 2020

Názov projektu: Dotácia z rozpočtovej rezervy predsedu vlády
Donor: Úrad vlády Slovenskej republiky
Dotácia z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky v oblasti pomoci obetiam domáceho násilia bola určená na pokrytie výdavkov súvisiacich s poskytovaním ambulantných služieb obetiam domáceho násilia a ich deťom.

Názov projektu: Poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov podľa zákona 274/2017 z.z.
Donor: Ministerstvo spravodlivosti SR
Projekt bol zameraný na posilnenie programu pomoci pre obete trestných činov, špecializovane pre ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch prioritne v regióne Turca, zlepšenie kvality ich podmienok života, bezpečia žien, posilnenie a prekonávanie sociálnej izolácie a iných závažných dopadov v dôsledku násilia. Dotácia na tento projekt slúži na zabezpečovanie odbornej pomoci obzvlášť zraniteľným obetiam trestných činov. Touto špecializovanou odbornou pomocou sa rozumie cielená a integrovaná činnosť zameraná na poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci, poskytovanie krízovej psychologickej intervencie a špecializovaného sociálneho poradenstva.

Názov projektu: Násilie na ženách nie je mýtus /2018 - 2021/
Donor: Európsky sociálny fond a Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
Projekt bol zameraný na podporu rozvoja služieb a opatrení pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch a ich deti. Hlavným cieľom bolo poskytovanie komplexnej pomoci a podpory ženám zažívajúcim násilie v intímnych vzťahoch a ich deťom prostredníctvom špecializovaných a právnych služieb. Hlavné aktivity projektu: Komplexná pomoc a podpora žien zažívajúcich násilie v intímnych vzťahoch. V rámci projektu boli poskytované poradenské služby, lokálna krízová linka a online poradenstvo. Cieľová skupina projektu: ženy a ich deti zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch, ako osoby ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením
Cieľ projektu: prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie
Miesto realizácie projektu: celé Slovensko, primárne oblasť Turca

Názov projektu: Monitoring násilia na ženách, ako nástroj k scitlivovaniu verejnej správy
Donor: Európsky sociálny fond
Projekt sa vo svojich aktivitách zameriaval na optimalizáciu procesov pomoci ženám zažívajúcim násilie a ich deťom vytvorením kvalitnejších systémov pri práci s nimi. Jeho realizácia mala zvýšiť efektívnosť verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme skvalitnenia pomoci ženám zažívajúcim násilie v rodine a ich deťom prostredníctvom analýz, hodnotení navrhnutých opatrení. Výška NFP je 116 933, 60 €.

Realizovali sa tieto aktivity:
A1 Monitoring sociálnych služieb poskytovaných UPSVaR pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch 2018-2019.
Monitoring sa zameral na UPSVaR v Žilinskom, Banskobystrickom, Trnavskom, Nitrianskom, Trenčianskom, Košickom a Prešovskom kraji. Kde sme zisťovali postupy, metódy techniky, ale aj vzdelanie a informovanosť o téme násilia na ženách, ktoré používajú pracovníci a pracovníčky UPSVaR. Monitoring ponúkol komparatívny pohľad na niektoré spoločné parametre medzi regiónmi, ale aj agregovaný pohľad na územie SR.

A2 Monitoring médií hľadiska násilia páchaného na ženách za rok 2018-2019.
Na základe nastavených parametrov sme sledovali mediálne pokrytie problematiky násilia páchaného na ženách v správach spravodajstva vo verejno-právnych aj súkromných médiách všetkých hlavných druhov médií. Sledovali sme počet, rozsah, zameranie aj obsahovú korektnosť správ o násilí na ženách.

A3 Metodika poskytovania služieb pre ženy zažívajúce násilie.Vypracovali sme metodiku ako záchytného prostriedku, ktorý môže byť efektívne využívaný pre pracovníkov a pracovníčky ÚPSVaR v rámci územia SR. Média dostali k dispozícii informácie, ktoré by mohli napomôcť k prezentácii témy korektným jazykom s jasným pomenovaním tohto javu.

Názov projektu: Poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva v Žilinskom kraji
Donor: Žilinský samosprávny kraj
Žilinský samosprávny kraj každoročne poskytuje finančný príspevok na prevádzku špecializovaného poradenstva podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách pre ženy, na ktorých je páchané násilie, tým výrazne prispieva k prevencii a eliminácii násilia páchaného na ženách. Finančná pomoc Žilinského samosprávneho kraja bola prínosom pre všetky naše klientky, ktoré potrebujú pomoc a podporu v období ich ťažkej životnej situácie, pretože príspevok je využitý na zabezpečenie chodu poradne a udržanie pracovných miest poradkýň, ktoré poskytujú komplexné služby pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch.

Názov projektu: DAR Nadácie Televízie Markíza
Donor: Televízia Markíza
Časť finančného daru sme darovali našim klientkam, ktoré počas pandémie koronavírusu prišli o zamestnanie, bývanie alebo sa im zvýšili výdavky vzhľadom k tomu, že ich deti mali dištančné vyučovanie. Ďalšiu časť zdrojov sme použili na pokrytie bežných nákladov poradne tj. nájomné, telefón, internet, bežné výdavky, propagáciu pomoci ženám zažívajúcim násilie, nákup odbornej literatúry, ktorá slúži na samo vzdelávanie poradkýň, aby sme tak mohli poskytovať kvalitnejšie služby našim klientkám. Poslednú časť finančného daru sme použili na nákup hračiek do herne v krízovej poradni, kde pracujeme s deťmi našich klientok formou filiálnej a hrovej terapie.

Názov projektu: DAR od Nadačného fondu Zuzany Čaputovej pri Nadácii Centra pre filantropiu
Donor:
Finančný dar sme prerozdelili medzi naše klientky, ktoré počas pandémie koronavírusu prišli o zamestnanie, bývanie alebo sa im zvýšili výdavky vzhľadom k tomu, že ich deti mali dištančné vyučovanie.

Názov projektu: Podeľ sa a pomôž /2020, 2021, 2022/
Donor: Lidl Slovenská republika, v.o.s.
Projekt zastrešuje potravinovú zbierku. Zákazníci a zákazníčky martinských predajní majú možnosť darovať časť svojho nákupu do špeciálne označených košov. Vďaka nim majú klientky našej poradne dlhodobý prístup k základným potravinám a drogérii, a to bez ohľadu na to, v akej sociálno-ekonomickej situácii sa nachádzajú. Projekt Podeľ sa a pomôž funguje nepretržite od októbra 2020. Vedeniu Lidl Slovenská republika, v.o.s. ďakujeme za umožnenie pravidelnej a dlhodobej pomoci pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch a pre ich deti a personálu a zákazníčkam i zákazníkom za to, že tento projekt môže fungovať aj naďalej.

Posted in 2020, Projekty.